obr_respondenti obr_tazatele obr_opertator

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument o zpracování a ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, neboť ochrana soukromí a osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá.

Společnost MEDIAN, s.r.o., IČO: 48587001, se sídlem Praha 9, Národních hrdinů 73, PSČ 19012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 17975 (dále jen „MEDIAN“) prohlašuje, že s Vašimi osobními údaji, které zpracovává za účelem výzkumu trhu či průzkumů veřejného mínění, nakládá v souladu  s platnou legislativou a s  Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), jakož i s dalšími souvisejícími právními předpisy, a takovým způsobem, který Vám zajišťuje maximální možnou míru ochrany. Společnost MEDIAN jakožto člen SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a ESOMAR (Světová organizace pro výzkum veřejného mínění a marketingový výzkum), postupuje také plně v souladu s oborovým kodexem ICC/ESOMAR.

O našich výzkumech:

Výzkumy společnosti MEDIAN probíhají zejména metodami CATI (telefonické dotazování), osobním dotazováním a online dotazováním. Cílem výzkumů není sběr osobních údajů respondentů. Ve výzkumech se ptáme na postoje k různým otázkám a tématům, sledování médií či spotřebitelské preference a zpracováváme je anonymně – jako souhrnná data popisující celou populaci či její skupiny.

Osobní údaje díky tomu v řadě výzkumů vůbec nesbíráme. Občas ale v rámci výzkumů musíme získat kontaktní údaje respondenta, abychom mohli ověřit správnou činnost tazatelů a korektní provedení rozhovoru, na kterém závisí kvalita výzkumných dat. K témuž účelu slouží nahrávání části rozhovorů. Osobní údaje občas potřebujeme ve výzkumu z administrativních důvodů – zejména pro vyplácení odměn či v případě, že respondent souhlasí se zařazením do našeho online panelu či databáze respondentů.  Některé naše výzkumy také mohou obsahovat tzv. zvláštní kategorii osobních údajů – tedy citlivé údaje o zdraví, vyznání apod. Ty jsou rovněž zpracovány anonymně, ale respondent je na jejich dotazování upozorněn a musí s jejich poskytnutím výslovně souhlasit.

Zásady používání souborů cookie:

Soubor cookie používáme např. k ukládání vašich nastavení, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a ochraně vašich dat. Soubory cookie jsou důležité, bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Co je cookie?
Je to krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče a umožňuje zaznamenávat informace o chování na stránce (např. volbu preferovaného jazyka či další volbu nastavení).

Povolení a zakázání souboru cookie můžete udělat i přímo v nastavení vašeho webového prohlížeče. Přesný postup najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.

MEDIAN kromě tradičních deklaratorních výzkumů a kvalitativních výzkumů také realizuje projekt adMeter. V něm na panelu respondentů měříme pomocí mobilní aplikace sledování TV, poslech rádia a užívání internetu. V tomto projektu máme osobní a kontaktní údaje pro účel zpracování výplat, komunikaci s panelisty a další administrativní účely správy panelu. Data z měření jsou pseudonymizována a zpracována hromadně a naše měřící technologie zaručuje ochranu soukromí respondentů.

Vždy se ve výzkumech snažíme maximálně omezit získávání a zpracování osobních údajů. Soukromí a anonymitu našich respondentů chráníme v souladu s platnými zákony a etickými pravidly oboru.

Osobní údaje

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje zaměstnanců kam patří i DPP tazatelů – to jsou identifikační a kontaktní údaje za účelem plnění právních povinností a smluvních závazků.

Osobní údaje klientů, obchodních partnerů – například kontaktní údaje nezbytné pro komunikaci ohledně projektů.

Osobní údaje respondentů – například identifikační a kontaktní údaje pro výplaty, pro kontroly práce tazatelů (pro tyto právní účely nepožadujeme souhlas), pro uložení údajů do databáze k následujícímu kontaktování v dalších průzkumech (zde požadujeme souhlas).

Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace apod.), z průzkumů nebo od spolupracujících třetích stran.

Kamerové systémy – za účelem ochrany majetku společnosti a zaměstnanců.

Přístup k osobním údajům a Vaše další práva

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich zpracování, shromažďování a uchování. Platné právní předpisy pak umožňují, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele, kterým je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona či zmocnění zpracovává osobní údaje pro správce. Vaše osobní údaje tedy mohou být předány tazatelům MEDIANU, případně dalším externím společnostem (např. za účelem vyplacení odměny), kteří jsou na základě smluvního ujednání s MEDIANEM povinni Vaše osobní údaje zpracovávat. I v těchto případech je Vám zaručena stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu u společnosti MEDIAN.

Klademe velký důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů chráníme Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních.

Při zpracování osobních údajů máte právo nás požádat o poskytnutí informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, účelu, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Veškeré tyto informace Vám rádi poskytneme. Zároveň jsme oprávněni požádat Vás o ověření Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že veškeré tyto informace nebudou poskytnuty třetí osobě.

Pokud byste byli toho názoru, že zpracování provádíme v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni po nás požadovat vysvětlení, případně odstranění závadného stavu. Zároveň máte právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření nápravy. Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci svých údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

 

 

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů máte právo na informace obsahující totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, zdroj zpracovávaných osobních údajů a informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou neaktuální či nepřesné, informujte nás prosím na níže uvedených kontaktech, a my je ihned opravíme.

Právo na výmaz

V některých zákonem stanovených případech jako např. tehdy, pokud již pominul účel zpracování, nebo pokud nám odvoláte Vámi udělený souhlas a nemáme již jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud jste vznesli oprávněnou námitku vůči zpracování, jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat. V této souvislosti si Vás však dovolujeme upozornit na to, že právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně našich oprávněných zájmů. Každou takovouto žádost jsme tedy nuceni vyhodnocovat individuálně, neboť v některých případech má správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo vznést námitku

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku k příslušnému dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Ve zvláštních případech jako např. při vznesení námitky proti zpracování osobních údajů či při zpochybnění přesnosti a správnosti Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení takového zpracování. V takovém případě, se údaje označí a nejsou dále zpracovávány vyjma jejich uložení.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo je zpracování Vašich osobních údajů založeno na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a zároveň je zpracování Vašich údajů prováděno automatizovaně, máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo požádat nás o jejich předání rovnou jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování, včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy nebo je to povoleno právním řádem.

Na koho a jak se můžete obrátit?

V případě, že budete mít jakékoli doplňující dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit jakékoliv z Vašich práv, jsme tu pro Vás na níže uvedených kontaktech:

 

Adresa:

MEDIAN, s.r.o.
Národních hrdinů 73
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

 

Email:

Pro všechny: osobniudaje (at) median.cz
Pro členy online panelu: online (at) median.cz

 

Telefon:

Pro všechny: +420 800 900 301
Pro členy online panelu: +420 225 301 135

 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od podání žádosti.